banner2

Następny odczyt (26 lutego 2019 r.):
Mgr Anna Grochowska
"Koło Młodych – pierwsza krakowska szkoła pisarzy"

Referat stanowi próbę zobrazowania działalności Koła Młodych, które prosperowało przy dawnym krakowskim oddziale Związku Literatów Polskich z siedzibą przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł utworzenia Koła Młodych przy krakowskim oddziale Związku Zawodowego Literatów Polskich ogłoszony został na łamach cotygodniowego dodatku do „Dziennika Polskiego” w marcu 1945 roku. Powolny schyłek działalności Koła Młodych przypadł na rok 1983, czyli czas rozwiązania przez WRON Związku Literatów. Jego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
W wystąpieniu tym przybliżony zostanie sposób funkcjonowania owej organizacji, m.in. na podstawie materiałów archiwalnych (takich jak np. regulaminy, sprawozdania ze spotkań, listy obecności, zaproszenia na konkursy, sprawozdania ze zjazdów ogólnopolskich, prośby o przyjęcie w poczet członków etc.). Fakty współgrać będą doskonale ze świadectwami bezpośrednimi, tj. ze wspomnieniami byłych uczestników zebrań Koła Młodych.

Anna Grochowska - historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego). Autorka m.in. monografii Domu Literatów pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą, wyróżnionej Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (2017) oraz przygotowywanej do obrony i druku rozprawy doktorskiej pt. Święte Wzgórze? Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze w epoce narodowej niewoli.

W sobotę, 21 listopada 1896 r. w siedzibie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ulicy Siennej 16, z inicjatywy dyrektora Archiwum profesora Stanisława Krzyżanowskiego, odbyło się spotkanie uczonych, artystów, działaczy kulturalnych i obywateli miasta Krakowa, podczas którego powołano do życia Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Opracowany wówczas projekt statutu wymieniał jako główne cele działania poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta wśród ogółu jego mieszkańców. Towarzystwo miało je realizować poprzez zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabytkami oraz gromadzenie zabytków pamiątkowych (sztuki, fragmentów architektonicznych i rycin) dla przyszłego muzeum historycznego miasta oraz wydawnictw dotyczących historii Krakowa, wzbogacających bibliotekę miejską.

Przesłany projekt statutu Namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło 4 grudnia 1896 r. Komitet Tymczasowy Założycieli skierował 1 stycznia 1897 r. odezwę do mieszkańców Krakowa, zamieszczoną w dzienniku "Czas" z 6 stycznia 1897 r. oraz rozpowszechnianą w formie osobnej odbitki. Statut został zatwierdzony przez pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które odbyło się 6 stycznia 1897 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w krakowskim Magistracie.

Latem 1940 r. władze niemieckie formalne rozwiązały wszystkie polskie towarzystwa, także naukowe, chociaż już od 1939 r. ich jawna działalność była niemożliwa. Zajęto majątek Towarzystwa - kamienicę na ulicy św. Jana, gotówkę i papiery wartościowe oraz zapas wydawnictw.

Już w styczniu 1945 r. Wydział wznowił działalność Towarzystwa, którą zalegalizowano 2 lipca 1945 r. w Wydziale Społeczno-Politycznym Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego. Walne Zgromadzenie członków odbyło się 6 lutego 1947 r.

W 1953 r. Towarzystwo przeszło pod opiekę Polskiej Akademii Nauk jako jedno z szesnastu tzw. towarzystw specjalistycznych, skupionych w obrębie Wydziału I Nauk Społecznych, a otrzymywane wówczas subwencje pozwalały Towarzystwu na prowadzenie statutowej działalności. U progu lat 70-tych merytoryczna opieka PAN ograniczyła się do przekazywania dotacji, pokrywających jedynie koszt druku "Rocznika Krakowskiego".

Otrzymywane od 1974 r. stałe dofinansowanie z Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa umożliwiło powrót do prowadzenia samodzielnej działalności. Przejęcie w 1990 r. na własność kamienicy przy ul. św. Jana 12 pozwoliło, dzięki wynajmowaniu jej pomieszczeń, na uzyskanie całkowitej niezależności finansowej.

Do pobrania:
Członkowie Założyciele (Komitet Organizacyjny 21.11.1896-6.01.1897)

Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997.

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności