Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W siedzibie Towarzystwa oraz u naszych dystrybutorów są do nabycia najnowsze wydawnictwa

"Rocznik Krakowski", tom 88 (2022)
w cenie 89,00 zł (dla członków TMHiZK: 80,00 zł)

Biblioteka Krakowska nr 168
Bogusław Krasnowolski "Krakowski Kazimierz. Historia i kultura" (2022)
w cenie 69,00 zł (dla członków TMHiZK: 60,00 zł)

Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przewiązuje najwyższą wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych.

 1. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze zewnętrznej recenzji naukowej.
 2. Recenzji dokonuje recenzent specjalizujący się w danej dziedzinie. Wydawnictwo dokonuje doboru recenzenta kierując się jego wiedzą z zakresu, którego dotyczy zgłoszona praca. Pod uwagę brane są publikacje naukowe recenzenta i ich zbieżność z dziedziną, której poświęcona jest nadesłana praca. Recenzent powinien wykazywać się znajomością aktualnych wyników badań z zakresu poruszanego w recenzowanej pracy.
 3. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. W uzasadnionych przypadkach (brak specjalistów w danej dziedzinie z tytułami samodzielnych pracowników naukowych) wydawca może odstąpić od tego warunku i zamówić recenzje u osób z tytułem doktora.
 4. Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z Wydawnictwem.
 5. Recenzenci nie powinni recenzować prac w stosunku, do których występuje konflikt interesów (wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą). O takiej sytuacji Recenzent powinien bez zbędnej zwłoki powiadomić Wydawnictwo.
 6. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć terminu 2 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie recenzji. Termin ten w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. dostępność recenzentów) może ulec zmianie.
 7. Recenzja musi mieć formę pisemną.
 8. Kontakty między Autorem i Recenzentem odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa.
 9. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania tekstu, ocenia trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, punktuje zauważone przez recenzenta ewentualne błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, zawiera propozycje poprawek lub zmian, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności pracy wśród innych opracowań.
 10. Recenzent, który dopatrzy się w recenzowanej pracy niedopuszczalnych zapożyczeń zobowiązany jest to wskazać w swojej recenzji.
 11. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu (zanonimizowane).
 12. Praca wraca od recenzenta:
 1. w przypadku recenzji pozytywnej sporządzana jest umowa wydawnicza z Autorem i tekst kierowany jest do dalszych prac redakcyjnych,
 2. w przypadku konieczności wykonania poprawek tekst jest wysyłany do Autora z prośbą o uwzględnienie uwag zawartych w recenzji,
 3. w przypadku recenzji negatywnych tekst jest odsyłany do Autora wraz z anonimowymi kopiami recenzji i informacją, że redakcja odmawia publikacji,
 4. w przypadkach spornych wyznaczany jest dodatkowy recenzent.

 1. W przypadku opisanym w pkt. 12 lit. b Wydawnictwo przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na odniesienie się do nich. Tekst poprawiony przez Autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.
 2. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia tekstu do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych.


« Powrót do poprzedniej podstrony

© 2016-2022 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności